Quyền riêng tư

Thông tin chúng tôi thu thập tự động
Chúng tôi tự động thu thập thông tin nhất định để giúp chúng ta hiểu cách người dùng của chúng tôi sử dụng Mạng (mà chúng tôi sẽ đề cập đến trong chính sách bảo mật chung là "Cách sử dụng dữ liệu"). Ví dụ, mỗi khi bạn truy cập vào mạng, chúng tôi có thể tự động thu thập địa chỉ IP, trình duyệt của bạn và loại máy tính, thời gian truy cập, các trang web từ nơi bạn đến, và các trang web mà bạn truy cập. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng công nghệ gọi là "cookies" và "điểm ảnh theo dõi" cho phép chúng tôi để nâng cao kinh nghiệm của bạn trên mạng (ví dụ, để theo dõi mua hàng của bạn, cho phép bạn xem thông tin bạn đã nhập trước đó (như phản ứng các cuộc thăm dò thành viên), để cung cấp những nội dung cụ thể cho lợi ích của bạn, và nếu bạn cho chúng tôi để làm như vậy, để tiết kiệm tên thành viên và mật khẩu của bạn để bạn không cần phải nhập lại mỗi lần bạn truy cập vào mạng hoặc truy cập vào một khu vực của mạng đó đòi hỏi bạn phải đăng nhập).
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp quảng cáo có nhiều khả năng để bạn quan tâm, dựa trên các lĩnh vực của Mạng bạn truy cập, và các sản phẩm, tính năng và dịch vụ mà bạn chọn trên mạng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các tập tin cookie hoặc pixel theo dõi để theo dõi thông tin liên quan đến tìm kiếm và duyệt các hồ sơ thành viên, chẳng hạn như hình nào mà bạn duyệt hoặc đáp ứng các thông số tìm kiếm tìm kiếm bạn tiến hành của bạn, số lượng kết quả trả về bởi các tìm kiếm của bạn, làm thế nào bạn xem lại , cấp bậc và đáp ứng với kết quả tìm kiếm, và bao lâu thì hồ sơ của bạn là tìm kiếm hoặc duyệt. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để cải thiện các chức năng của mạng và cung cấp dịch vụ bổ sung, chẳng hạn như tăng cường tìm kiếm hoặc người sử dụng hợp tự động.
Ngoài ra, các bên thứ ba đặt quảng cáo trên mạng cũng có thể thu thập thông tin thông qua cookie hoặc pixel theo dõi để đảm bảo rằng hệ thống quảng cáo và công nghệ của họ hoạt động đúng và cho phép họ theo dõi phản ứng với quảng cáo của họ. Cookie hoặc pixel theo dõi được thiết lập bởi các bên thứ ba được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật được thiết lập bởi các bên thứ ba. Ngoài ra, các đối tác bên thứ ba, các nhà quảng cáo, và các trang web khác mà bạn có thể truy cập thông qua các mạng có chính sách bảo mật khác nhau và không phải chịu chính sách bảo mật. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các báo cáo riêng của mỗi trang web để tìm hiểu làm thế nào thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các thực tiễn và biết những lựa chọn của bạn về việc không có thông tin này được sử dụng bởi các công ty này, nhấn vào đây
Theo thời gian, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu sử dụng với các bên thứ ba. Chúng tôi làm như vậy, tuy nhiên, chỉ trong cốt liệu và không phải trong một cách mà sẽ cho phép người nhận để nhận dạng bạn, trừ khi bạn đã cho phép làm như vậy chúng ta. Ngoài ra, chúng tôi có thể kết hợp dữ liệu sử dụng với thông tin cá nhân (như được định nghĩa dưới đây) trong một cách mà cho phép chúng tôi để theo dõi dữ liệu sử dụng cho người sử dụng cá nhân. Chúng tôi làm như vậy, tuy nhiên, chỉ cho mục đích nội bộ riêng của chúng tôi và sẽ không chia sẻ dữ liệu kết hợp như vậy với bên thứ ba, trừ khi bạn đã cho phép chúng tôi làm như vậy hay là chúng ta cần phải như vậy theo luật pháp.
Thông tin Bạn Chọn Để Gửi
Khi bạn đăng ký để trở thành một thành viên mạng hoặc khi bạn tham gia vào các hoạt động mạng nhất định (ví dụ, dự thi, điều tra), chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhân khẩu học (ví dụ, giới tính, tuổi tác, mã zip) và với thông tin mà qua đó bạn thể liên lạc được (ví dụ, tên đầy đủ, địa chỉ bưu điện hoặc e-mail, hoặc số điện thoại) (mà chúng tôi sẽ đề cập đến trong chính sách bảo mật chung là "Thông tin cá nhân"). Trừ các thông tin nhân khẩu học tổng hợp mà chúng tôi có thể chia sẻ với bên thứ ba trong một cách mà không liên kết thông tin đó cho bất kỳ cá nhân, chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba, trừ khi bạn đã cho phép làm như vậy chúng ta. Ngoài ra, khi bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua mạng, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin (ví dụ, số thẻ tín dụng, thanh toán và vận chuyển thông tin), chúng tôi sẽ cần phải cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn với các sản phẩm hoặc dịch vụ yêu cầu . Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin đó (ví dụ, các nhà cung cấp thanh toán của chúng tôi) với các bên thứ ba mức độ cần thiết để hoàn thành đơn đặt hàng hoặc để hoàn thành các hoạt động mạng.
Công bố thông tin ủy quyền khác
Mặc dù có bất cứ điều gì trong chính sách bảo mật này ngược lại, chúng tôi có thể chia sẻ bất kỳ thông tin chúng tôi đã thu thập về bạn hoặc bạn đã nộp:
(1) để đáp ứng với các trát lệnh, lệnh tòa án hoặc thủ tục pháp lý, hoặc để thiết lập, bảo vệ, hoặc thực hiện các quyền pháp lý của chúng tôi hoặc bảo vệ chống lại tuyên bố pháp lý hoặc yêu cầu.
(2) nếu chúng tôi tin rằng nó là cần thiết để điều tra, ngăn chặn, hoặc có hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, gian lận, hoặc các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm năng an toàn của bất kỳ người nào.
(3) nếu chúng tôi tin rằng nó là cần thiết để điều tra, ngăn chặn, hoặc có hành động liên quan đến các tình huống có liên quan đến lạm dụng của cơ sở hạ tầng mạng của chúng tôi hoặc Internet nói chung (chẳng hạn như gửi thư rác cồng kềnh, tấn công từ chối dịch vụ, hoặc cố gắng để thỏa hiệp an ninh của cơ sở hạ tầng mạng).
(4) nếu giấc mơ Weavers Media được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác (trong trường hợp này chúng tôi sẽ yêu cầu tổ chức đó với giả định các nghĩa vụ của mình theo chính sách bảo mật).
khu vực công cộng
Việc bạn sử dụng các khu vực của các mạng được dự định cho tương tác với người dùng khác (ví dụ, quảng cáo cá nhân, các phòng chat, các cuộc thăm dò trực tuyến, và bảng tin) có thể tiết lộ tên thành viên và e-mail của bạn địa chỉ và có thể cho phép bạn xuất bản các thông tin cá nhân nhất định về bạn. Bằng cách lựa chọn để sử dụng các khu vực này, bạn hiểu và đồng ý rằng bất cứ ai có thể truy cập và chuyển tiếp bất kỳ thông tin về bạn mà được chứa trong hay mà bạn gửi đến những vùng đó. Trong khi chat, e-mail, và cuộc hội thoại như thông báo ngay lập tức chuyển qua máy chủ của chúng tôi, thực hành của chúng tôi không phải là để lưu trữ nội dung của thông tin liên lạc như vậy. Chúng tôi, tuy nhiên, tạm thời lưu trữ các bản ghi của một số dữ liệu liên quan đến thông tin liên lạc như vậy, chẳng hạn như độ dài và tần số của tin nhắn và các thành viên Mạng lưới thông tin liên lạc với ai được trao đổi. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu đó để cải thiện các chức năng của mạng và cung cấp dịch vụ bổ sung, chẳng hạn như tăng cường tìm kiếm hoặc người sử dụng hợp tự động.
Data Integrity và An ninh
Chúng tôi có biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân từ sự mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và hủy diệt. Chúng tôi cũng thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin cá nhân có liên quan cho các mục đích mà nó được sử dụng và việc sử dụng dữ liệu đáng tin cậy cho mục đích sử dụng của nó, chính xác, đầy đủ và hiện tại.
Sửa đổi và huỷ kích hoạt
Nếu bạn muốn thay đổi bất kỳ thông tin cá nhân trước đây bạn đã gửi qua mạng, truy cập vào phần thông tin tài khoản của bạn cho mỗi tài sản mạng mà bạn đã thực hiện việc nộp. Nếu bạn đã đồng ý nhận thông tin từ chúng tôi hoặc cho phép chúng tôi để chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba, bạn có thể yêu cầu rằng, trong tương lai, chúng tôi không gửi cho bạn thông tin hay chia sẻ thông tin cá nhân của bạn bằng cách viết cho trung tâm chăm sóc Thành viên Khách hàng của chúng tôi tại địa chỉ công ty của chúng tôi bên dưới hoặc bằng cách truy cập phần thông tin tài khoản của bạn cho mỗi tài sản Network. Xin lưu ý, tuy nhiên, chúng tôi có quyền để gửi cho bạn các thông điệp hành chính liên quan đến các mạng (ví dụ, về những thay đổi chính sách bảo mật). Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn chúng tôi để tắt hồ sơ thành viên của bạn và loại bỏ nó từ công chúng xem và thành viên trên mạng, xin vui lòng viết thư cho chúng tôi tại địa chỉ công ty chúng tôi hoặc truy cập phần thông tin tài khoản của bạn cho mỗi tài sản Network. Xin lưu ý rằng
(1) chúng tôi sẽ giữ lại thông tin cá nhân của bạn trong lưu trữ back-up sau khi vô hiệu hóa.
(2) chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc loại bỏ các thông tin về bạn từ các cơ sở dữ liệu của bất kỳ bên thứ ba mà trước đó quyền cho chúng tôi để chia sẻ cá nhân của bạn.